شما اینجا هستید: خانهمناقصاتمناقصه نگھداری روشنایی ھای زیرگذر

مناقصه نگھداری روشنایی ھای زیرگذر

منتشرشده در مناقصات
نوشته شده توسط  20 شهریور 1396 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مناقصه گزار: شھرداری منطقه ھفت تھران
استان:تھران
1396/06/19:شروع تاریخ
عنوان آگھی:مناقصه نگھداری روشنایی ھای زیرگذر...
شرح آگھی:
آگھی مناقصه عمومی شماره 24-23/96 ؟
شھرداری منطقه ھفت تھران در نظر دارد عملیات مشروح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی طی یک مرحله به پیمانکار
واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط جھت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید

 

1 .به قراردادھای منعقده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد
2 .مبلغ تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه ھا مقطوع می باشد و می بایست به صورت سپرده نقدی به حساب شماره
100785060087 متعلق به شھرداری منطقه ھفت تھران، نزد بانک شھر، شعبه شھید قندی واریز و اصل رسید آن در پاکت
الف قرار داده شود.
3 .کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه پیمانکاران از طریق سایت ir.tehran.www و ارائه پرینت مربوطه می
باشند
4 -از پیمانکاران داوطلب شرکت در ھر یک از مناقصه ھا دعوت می شود برای شرکت در مناقصه ھای فوق الذکر و کسب
اطلاعات لازم و دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادھا واقع در میدان شھید قندی، ساختمان مرکزی شھرداری منطقه 7
تھران، طبقه دوم مراجعه نمایند . (تلفن 88496906 . (بھای پیشنھادی می بایست از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون
ابھام و بدون خط خوردگی در پاکت ب به صورت لاک و مھر شده باشد. حداکثر زمان لازم برای بررسی پیشنھادھا و تشخیص
برنده مناقصه و ابلاغ به برنده طبق مفاد ایین نامه معاملات شھرداری تھران عمل می شود. ارسال اسناد و مدارک تکمیل
شده ھیچ گونه تعھدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شھرداری منطقه ھفت تھران ایجاد نمی کند و مھلت ارائه
اسناد و دریافت پاکات 10 روز از تاریخ انتشار آگھی مناقصه می باشد.
بدیھی است شرکت در مناقصه ھا و ارائه پیشنھاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد و مدارک مناقصه ھا و قوانین
و مقررات شھرداری تھران و آیین نامه معاملات شھرداری تھران بوده و شھرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنھادھا مختار
مشروح شرایط مناقصه ھا در اسناد و مدارک مربوطه درج گردیده و شرکت کنندگان باید کلیه صفحات اسناد و
است. ضمناً
مدارک مناقصه را پس از تایید با قید کلمه قبولی مھر و امضا نموده و به ترتیب مقرر در اسناد، در پاکت ھای الف و ب دریافتی
به صورت لاک و مھر شده قرار داده و تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در میدان شھید قندی، ساختمان مرکزی شھرداری منطقه
7 ،طبقه ھمکف قرار داده و رسید دریافت نمایند. پرداخت ھزینه انتشار این آگھی به عھده برنده مناقصه می باشد
سایت اینترنتی شھرداری منطقه ھفت: ir.tehran.region7.www

روابط عمومی شھرداری منطقه 7

مریم

Programmer , web designer

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر