شما اینجا هستید: خانهمناقصات
مناقصه گزار: شھرداری شھریار استان:تھران مناقصه گزار: شھرداری شھریار عنوان آگھی: مناقصه تکمیل روشنایی بلوار شھید دنیا مالی شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی نوبت اول ؟ شھرداری شھریار در نظر دارد نسبت به تکمیل روشنایی بلوار شھید دنیا مالی اندیشه با اعتبار 4.000.000.000 ریال طبق مجوز شماره 3120 مورخ 2.10.95…
شرح آگھی: آگھی تجدید مناقصه عمومی 955-95؟ 95.10.27 :دوم نوبت شھرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید نیمکت چوب و فلز استاندارد طبق سایز و مشخصات فنی و شرایط اعلام شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان دعوت بعمل می…
مناقصه گزار: شھرداری نسیم شھر استان:تھران 1395/10/12:شروع تاریخ عنوان آگھی : اصلاحیه مناقصه خرید وسایل بازی کودکان شرح آگھی: اصلاحیه آگھی شھرداری نسیم شھر آگھی شھرداری نسیم شھر که در تاریخ ھای 02.10.95 و 09.10.95 چاپ شده است تجدید اگھی مناقصه عمومی شماره 8/95 صحیح است کلمه تجدید به اشتباه…
مناقصه گزار: شھرداری ھشتگرد استان:البرز 1395/10/05:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه واگذاری (برون سپاری) جمع آوری ، حمل و تفکیک زباله از مبدا شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول ؟ شھرداری ھشتگرد در نظر دارد نسبت به برگزاری و انجام تشریفات قانونی مناقصه عمومی واگذاری (برون سپاری) جمع آوری…
مناقصه گزار: شھرداری منطقه 22 استان:تھران 1395/10/01:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه نگھداری فضای سبز فاز شرقی شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی؟ شماره 12-95 شھرداری منطقه 22 در نظر دارد اجرای عملیات به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی وگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت ھای واجد…
مناقصه گزار : بانک مسکن استان:تھران 1395/09/28:شروع تاریخ عنوان آگھی:استعلام چراغ خیابانی بخار سدیم شرح آگھی: استعلام ؟ نام دستگاه خریدار: بانک مسکن 12:00 :ساعت 1395.09.30 :نیاز اعتبار تاریخ شرح کلی نیاز: ایران کد مشابه میباشد / طبق لیست پیوستی تکمیل و به شماره 26205036 فاکس نمایید.  
مناقصه گزار: شھرداری اصفھان استان:اصفھان 1395/09/20:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه تامین مبلمان ھای شھری شرح آگھی: آگھی مناقصه ؟ شھرداری اصفھان در نظر دارد تامین مبلمان ھای شھری مورد نیاز منطقه ھشت شھرداری اصفھان به شرح جدول ذیل را به صورت غیرنقدی و تا سقف 000.000.000.5 ریال و از طریق مناقصه…
مناقصه گزار: شھرداری نسیم شھر استان:تھران 1395/09/13:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه خرید وسایل بازی کودکان.....نوبت دوم شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی شماره 8/95 نوبت دوم شھرداری نسیم شھر در نظر دارد به استناد مجوز شورای شھر نسیم شھر نسبت به خرید : 1 -وسایل بازی کودکان ، 2 -وسایل ورزشی -…
مناقصه گزار: شھرداری منطقه دو اھواز استان:خوزستان 1395/09/07:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه خرید برج ھای روشنایی شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی شھرداری منطقه دو اھواز در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شھرداری اھواز استان:خوزستان 1395/09/02:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجھیزات شھری ، پارکی ، بازی نوبت دوم شرح آگھی: مناقصه عمومی شماره 9/95 نوبت دوم (خ-ن-م-ب-م-5-س) سازمان زیباسازی شھرداری اھواز در نظر دارد خرید و نصب مبلمان و تجھیزات شھری ، پارکی ،…
مناقصه گزار: شھرداری منطقه 20 تھران استان:تھران 1395/09/01:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه حذف زوائد فیزیکی و بصری و پیرایش شھری در سطح منطقه شرح آگھی: آگھی مناقصه شماره 17 کد آگھی: /ط7738م/ شھرداری منطقه 20 تھران در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.…
مناقصه گزار: شھرداری منطقه یک تھران استان:تھران 1395/08/27:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه نگھداری فضای سبز شرح آگھی آگھی مناقصه عمومی 95/79/3 :آگھی شماره شھرداری منطقه یک تھران در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عموی واگذار نمایند. بدینوسیله ازاشخاص حقوقی واجد شرایط جھت شرکت در مناقصه دعوت به…
مناقصه گزار: سازمان عمرانی مناطق شھرداری تھران استان:تھران 1395/08/25:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه عملیات اجرایی کنترل ریزش ھای اضطراری قنات ترقی ناحیه 1 سازمان عمرانی مناطق شھرداری تھران در نظر دارد پروژه ھای ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جھت شرکت در مناقصه…
مناقصه گزار: شرکت سھامی آب منطقه ای خراسان رضوی  استان:خراسان رضوی 1395/08/20:شروع تاریخ عنوان آگھی: استعلام نیاز به تامین کنندگان آلاچیق شرح آگھی: نام دستگاه خریدار: شرکت سھامی آب منطقه ای خراسان رضوی ساعت : 15:00  تاریخ پایان اعتبار : 1395.08.21 شرح کلی نیاز: نیاز به تامین کنندگان آلاچیق به…
مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شھر تھران استان:تھران 1395/08/19:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه خرید 100 مجموعه لوازم تندرستی شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی 95-8-12 شماره 1 -مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شھر تھران 2 -موضوع مناقصه : خرید 100 مجموعه لوازم تندرستی بوستانی 15 تایی 3 -برآورد انجام کار : مبلغ 000.000.000.9…
مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شھرداری تبریز استان: آذربایجان شرقی 1395/08/16:شروع تاریخ عنوان آگھی: فراخوان ساخت المان ھای موقت شرح آگھی: فراخوان ساخت المان ھای موقت به مناسب رحلت حضرت رسول ص و شھادت امام صادق سازمان زیباسازی شھرداری تبریز جھت طراحی و اجرای حجم ھای موقت شھری به مناسب…
مناقصه گزار: شھرداری سمنان استان:سمنان 1395/08/06:شروع تاریخ عنوان آگھی:آگھی مناقصه عمومی خرید محصولات مبلمان شھری آگھی مناقصه عمومی شھرداری سمنان بر اساس بودجه سال 1395 که به تایید شورای محترم اسلامی شھر سمنان رسیده در نظر دارد نسبت به خرید محصولات مبلمان شھری به شرح ذیل با مشخصات و شرایط…
مناقصه گزار : شھرداری چھاردانگه استان:تھران 1395/08/04:شروع تاریخ عنوان آگھی:اصلاحیه مناقصه خرید و نصب کفپوش و لوازم بازی در پارکھای سطح شھر-اصلاحیه شرح آگھی: اصلاحیه در اگھی مناقصه و مزایده عمومی شھرداری چھاردانگه ( نوبت اول ) منتشره مورخ 3.8.95 در صفحه 7 به شماره روزنامه 10719 ، مطالب و…
مناقصه گزار: سازمان عمرانی مناطق شھرداری تھران استان:تھران 1395/08/03:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه تجھیز نورپردازی ساختمان اصلی شھرداری... شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی سازمان عمرانی مناطق شھرداری تھران در نظر دارد، پروژه ھای ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جھت شرکت در مناقصه…
مناقصه گزار : دھیاری قمصر استان:اصفھان 1395/07/27:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه پروژه احداث آبنما در پارک در دست احداث دھیاری قمصر شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی ( نوبت اول ) پروژه احداث آبنما در پارک در دست احداث دھیاری قمصر این دھیاری در نظر دارد پروزه احداث آبنما در پارک در…

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر