شما اینجا هستید: خانهمناقصات
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی خراسان رضوی استان:خراسان شمالی 1396/08/01:شروع تاریخ فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شھرک ھای صنعتی توس و ماشین ابزار نوبت دوم   شرح آگھی: فراخوان ارزیابی کیفی جھت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم ) شرکت شھرکھای صنعتی خراسان رضوی درنظردارد فراخوان…
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی خراسان رضوی استان:خراسان رضوی 1396/07/30:شروع تاریخ فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شھرک ھای صنعتی توس و ماشین ابزار شرح آگھی: فراخوان ارزیابی کیفی جھت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) شرکت شھرکھای صنعتی خراسان رضوی درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جھت برگزاری…
 مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 1396/07/29:شروع تاریخ مناقصه خرید انواع چراغ ھای خیابانی بخار سدیم دایکاست- نوبت دوم       شرح آگھی: مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 34/96-17-1 نوبت دوم ؟ 1 -دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 2 -موضوع مناقصه: خرید…
مناقصه گزار : شھرداری الشتر استان:لرستان 1396/07/27:شروع تاریخ مناقصه خرید وسایل بازی نوبت دوم مرحله اول     آگھی مناقصه؟ (خرید وسایل بازی) نوبت دوم مرحله اول شھرداری الشتر در نظر دارد با توجه به موافقت نامه شماره 1326102 مورخ 18.05.1396 و طرح شماره 309 ل 1502001 و برابر بخشنامه…
مناقصه گزار: شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران استان:تھران 1396/07/24:شروع تاریخ استعلام چراغ خیابانی LED شرح آگھی: استعلام ؟ نام دستگاه خریدار : شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران تاریخ پایان اعتبار: 26.07.1396 ساعت: 10 شرح کلی نیاز: چراغ خیابانی LED - وات 110 وات مدل آریل تاریخ نیاز به…
مناقصه گزار: سازمان ثبت احوال کشور استان:تھران 1396/07/23:شروع تاریخ استعلام نیمکت چدنی   شرح آگھی: استعلام ؟ نام دستگاه خریدار : سازمان ثبت احوال کشور تاریخ پایان اعتبار : 29.7.96 ساعت 9 شرح کلی نیاز : نیمکت چدنی مطابق شکل ضمیمه گروه کالا: تجھیزات خانگی، اداری و صنعتی تاریخ نیاز…
مناقصه گزار: شھرداری صفادشت استان:تھران 1396/07/22:شروع تاریخ مناقصه اجرای پروژه روشنایی نوبت دوم     شھرداری صفادشت در نظر دارد به استناد بند 5 مصوبه نشست شماره 4 شورای محترم اسلامی شھر نسبت به اجرای پروژه روشنایی بلوار قپچاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان واجدالشرایط نسبت به…
ناقصه گزار: اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام استان:ایلام 1396/07/20:شروع تاریخ استعلام خرید چراغھای روشنایی استعلام ؟ شماره نیاز 1296141800022 نام دستگاه خریدار: اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام تاریخ پایان اعتبار: 22.7.96 ساعت 19 شرح کلی نیاز : خرید…
مناقصه گزار : اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی استان: آذربایجان غربی 1396/07/18:شروع تاریخ مناقصه عمومی اجرای سیستم روشنایی... نوبت دوم   شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟ (96-ر-29) نوبت دوم کارفرما: اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای…
مناقصه گزار: اداره کل راه آھن استان: قم 1396/07/17:شروع تاریخ استعلام پایه چراغ روشنایی شرح آگھی: استعلام ؟ نام دستگاه خریدار: اداره کل راه آھن تاریخ پایان اعتبار: 19.7.96 ساعت 11 شرح کلی نیاز پایه چراغ روشنایی فانتزی تاریخ نیاز به کالا 19.7.96 مشخصات کالای مورد پایه ۶ متری مشابه…
سازمان جھاد کشاورزی استان کردستان استان:کردستان 1396/07/16:شروع تاریخ استعلام لامپ و تجھیزات روشنائی     استعلام؟ نام دستگاه خریدار: سازمان جھاد کشاورزی استان کردستان تاریخ پایان اعتبار: 26.07.1396 ساعت: 10 شرح کلی نیاز: بشرح مشخصات پیوستی گروه کالا: لامپ و تجھیزات روشنائی تاریخ نیاز به کالا: 20.08.1396 مشخصات کالای مورد…
مناقصه گزار: شھرداری صفادشت استان:تھران 1396/07/15:شروع تاریخ مناقصه اجرای پروژه روشنایی   آگھی مناقصه؟ نوبت اول شھرداری صفادشت در نظر دارد به استناد بند 5 مصوبه نشست شماره 4 شورای محترم اسلامی شھر نسبت به اجرای پروژه روشنایی بلوار قپچاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان واجدالشرایط نسبت…
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی استان:کرمان 1396/07/10:شروع تاریخ استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر   استعلام ؟ شماره نیاز:11961275000109 نام دستگاه خریدار: شرکت شھرکھای صنعتی تاریخ پایان اعتبار: 16.7.96 ساعت 16 شرح کلی نیاز اجرای شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی اختیارآباد اطلاعات خدمات مورد نیاز:       توضیحات خریدار: پیشنھاددھنده…
مناقصه گزار: سازمان جھاد کشاورزی استان کردستان استان:کردستان 1396/07/06:شروع تاریخ ستعلام لامپ و تجھیزات روشنایی   استعلام ؟ نام دستگاه خریدار : سازمان جھاد کشاورزی استان کردستان تاریخ پایان اعتبار: 15.7.96 ساعت 10 شرح کلی نیاز: بشرح مشخصات پیوستی گروه کالا: لامپ و تجھیزات روشنایی تاریخ نیاز به کالا 20.8.96…
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی استان مرکزی استان:مازندران 1396/07/04:شروع تاریخ مناقصه اجرای شبکه برق  
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی استان:کرمان 1396/07/03:شروع تاریخ استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر نام دستگاه خریدار: شرکت شھرکھای صنعتی تاریخ پایان اعتبار: 6.7.96 ساعت 16 شرح کلی نیاز اجرای شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی اختیارآباد اطلاعات خدمات مورد نیاز     وضیحات خریدار: پیشنھاددھنده باید فایلھای پیوست را مطالعه نموده…
مناقصه گزار: اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان استان:کردستان 1396/07/02:شروع تاریخ مناقصه تعمیر و نگھداری روشنایی جاده ای و تونل راه ھا تجدید - نوبت دوم   تجدید نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده ؟ شماره مناقصه در…
مناقصه گزار: اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی استان: آذربایجان غربی 1396/07/01:شروع تاریخ مناقصه ارتقا و حفظ سیستم روشنایی در سطح راھھای شمال استان - اصلاحیه   آگھی اصلاح اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای 24-ر-96 ؟ کارفرما : اداره کل راھداری و حمل…
مناقصه گزار: شرکت گاز استان قم استان: قم 1396/06/30:شروع تاریخ مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاھھا آگھی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول؟ شرکت گاز استان قم در نظر دارد پروژه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاه ھا PC را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله…
 مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی استان:خراسان شمالی 1396/06/27:شروع تاریخ عنوان آگھی:استعلام سطل زباله پارکی شرح آگھی: استعلام ؟ شماره نیاز 11960257000068 نام دستگاه خریدار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی تاریخ اعتبار نیاز: 28.06.1396 ساعت: 10 شرح کلی نیاز: کرایه حمل به…

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر