نمایشگاه خدمات شهری تهران،اصفهان،مصلی،بین المللی،مبلمان شهری،حمل و نقل،قشم،93،شهر ایده آل
مرتضی

مرتضی

مدیر اجرایی ماهنامه شهر و منطر

نشانی وبگاه: www.phophic.com
یکشنبه, 16 اسفند 1394 ساعت 05:37

شهرداری قائم شهر

عنوان آگھی: مناقصه خرید 300 عدد مخزن زباله 770 لیتری

شنبه, 15 اسفند 1394 ساعت 06:31

شهرداری کرج

عنوان آگھی: مناقصه عمومی خرید و تحویل و نصب وسایل بازی پلی اتیلنی کودکان

شنبه, 15 اسفند 1394 ساعت 05:58

شهرداری کرج

عنوان آگھی: اصلاحیه آگھی مناقصه واگذاری ساخت و تحویل سطل ھای زباله مکانیزه 

سه شنبه, 11 اسفند 1394 ساعت 02:55

شهرداری دزفول

عنوان آگھی: مناقصه عمومی اجرای پروژه تھیه و نصب تعداد 78 اصله پایه روشنایی ....

سه شنبه, 11 اسفند 1394 ساعت 06:15

شهرداری قم

عنوان آگھی: تجدید مناقصه خرید 3 عدد برج روشنایی سیار 

یکشنبه, 09 اسفند 1394 ساعت 03:03

شهرداری خرمشهر

عنوان آگھی: فراخوان مناقصه خرید و نصب پایه ھای روشنایی جھت نورپردازی بلوار ساحلی ضلع شمالی

یکشنبه, 09 اسفند 1394 ساعت 06:30

شهرداری تایباد

عنوان آگھی: مناقصه نور پردازی ضلع جنوبی بلوار امام خمینی- مرحله دوم

عنوان آگھی: فراخوان ھمکاری و مشارکت در زمینه اجرای سفرھای ھفت سین و المان ھای شھری

یکشنبه, 09 اسفند 1394 ساعت 06:11

شهرداری منطقه هشت اهواز

عنوان آگھی: مناقصه عمومی خرید و نصب ایستگاه اتوبوس

شرح آگھی: مناقصه عمومی نوبت اول شھرداری منطقه ھشت اھواز در نظر دارد پروژه مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران و شرکتھای واجدشرایط واگذار نماید.

1-خرید و نصب ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه ھشت شھرداری

مبلغ اولیه - ریال :  2.000.000.000
مدت اجرای پروژه : 4 ماه
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه- ریال : 100.000.000
لذا از کلیه شرکتھای واجد شرایط دعوت به عمل می آید ، جھت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادھای شھرداری منطقه 8 به نشانی اھواز- بلوار معلم- کوی باھنر انتھای خیابان بھاران 5 تلفن 06132273371 و یا مدیریت قراردادھای شھرداری اھواز واقع در اھواز خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی ، تلفن 33774062 مراجعه نمایید. ھزینه انتشار آگھی به عھده برنده مناقصه می باشد. 1- مھلت قبول پیشنھاد نرخ و پاسخ به مناقصه ، از تاریخ انتشار آگھی به مدت 10 روز است و تحویل پاکات در در آدرس حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94.12.16 می باشد. تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه حراست مستقر در ساختمان منطقه ھشت شھرداری خواھد بود. 2- شھرداری در رد کلیه یا قبول ھر یک از پیشنھادھا مختار می باشد. 3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ھای فوق الذکر می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود: الف - فیش واریزی مبلغ فوق به حساب سیبا 100409143 شھرداری منطقه ھشت اھواز نزد بانک شھر شعبه کیانپارس به نام شھرداری منطقه ھشت اھواز ب- به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شھرداری منطقه ھشت اھواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنھادھا با قابلیت یک دوره تمدید سه ماھه ج - چک تضمین شده بانکی به نام شھرداری منطقه 8 اھواز 4- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 94.12.17 در محل مدیریت منطقه ھشت شھرداری به آدرس فوق الذکر می باشد. حضور پیشنھاددھندگان در جلسه مجاز می باشد. 5- نتیجه کمیسیون برابر ماده 7 آیین نامه معاملات کلانشھرھا به برندگان اعلام خواھد شدد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود. 6- به استناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معاملات کلانشھرھا میزان تضمین حسن انجام تعھدات در کارھای ساختمانی ، باربری و خرید ماشین آلات 5% و مابقی کارھا 10% مبلغ پیشنھادی پیمانکار می باشد که پس از تحویل موقت آزاد خواھد شد. 7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواھد شد. 8- برندگان اول و دوم مناقصه ھرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواھد شد. 9- براساس ماده 10 آیین نامه معاملات کلانشھر ھا شرکت در مناقصه و ارایه پیشنھاد به منزله قبول شروط و تکالیف شھرداری می باشد 10-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه مدیریت قراردادھای شھرداری اھواز به آدرس PEYMANKAR.AHVAZ.IR نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد اقدام نمایند.
روابط عمومی و امور بین الملل شھرداری اھواز
یکشنبه, 09 اسفند 1394 ساعت 02:38

سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

عنوان آگھی: مناقصه عمومی خرید تجھیزات و اجرای نورپردازی درختان

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر