شما اینجا هستید: خانهمقالاتپایان نامه هامریم محمدی
پایان نامه شهر سازی ،معماری منظر
مریم محمدی

مریم محمدی

Programmer , web designer

 

مناقصه گزار: اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
 
استان:فارس
 
1396/09/11:شروع تاریخ
 
عنوان آگھی:فراخوان مناقصه احداث روشنایی فیروزآباد
 
شرح آگھی:
آگھی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای؟
نوبت اول
اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را ازطریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتھا از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به اردس ir.setadiran.www انجام خواھد شد و لازم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضا الکترونیکی را جھت
شرکت در مناقصه محقق سازند
 
 
 
1 .داشتن گواھینامه صلاحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی می باشد
2 -مھلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح مورخ 9.9.96 به مدت 5 روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت ( ستاد ) به ادرس ir.setadiran.www امکان پذیر می باشد
3 -آخرین مھلت بارگذاری مدارک و پیشنھاد قیمت: آخرین مھلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه
ستاد تا پایان وقت اداری مورخ 23.9.1396 و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد
مناقصه تا پایان وقت اداری 23.9.1396 و محل ان دبیرخانه اداره کل می باشد.
4 -زمان گشایش پیشنھاد: پیشنھادھا در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت 10 صبح مورخ
25.9.1396 در این اداره کل بازگشایی خواھد شد.
5 -اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شیراز بلوار مدرس-
اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای فارس اداره پیمان و رسیدگی
6 -ھزینه کارمزد سامانه به عھده برنده مناقصه خواھد بود
7 -اطلاعات سامانه ستاد جھت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس 27313121
دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737
اطلاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استان ھا در سایت سامانه ir.setadiran.www بخش ثبت نام/ پروفایل تامین
کننده/ مناقصه گر موجود است.
وب سایت ھا جھت بازبینی آگھی ir.setadiran.www و ir.mporg.iets
انتشار نوبت دوم: 12.9.96
اداره کل راھداری و مل و نقل جاده ای استان فارس

شرکت شھرکھای صنعتی استان قزوین

استان: قزوین

1396/06/26:شروع تاریخ

عنوان آگھی:مناقصه احداث پایه پرچمھا و برجھای نوری شھرکھای....

 

آگھی مناقصه عمومی شماره 96/9/ش نوبت اول ؟
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایه پرچمھا و برجھای نوری شھرکھای کاسپین ، کاسپین 2 ، لیا ، اراسنج و آوج
شرکت شھرکھای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی احداث پایه پرچمھا و برجھای نوری شھرکھای کاسپین ،
کاسپین 2 ، لیا ، اراسنج و آوج به شماره 200961085000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتھا از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ir.setadiran.www انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه
در سامانه تاریخ 26.6.96 می باشد
مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 2.7.96
مھلت زمانی ارائه پیشنھاد ساعت 15 روز شنبه مورخ 15.7.96
زمان بازگشایی پاکتھا ساعت 30/15 روز شنبه مورخ 15.7.96
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتھا
شرکت شھرکھا صنعتی استان قزوین واقع در قزوین بلوار آیت اله شھید بھشتی روبروی بوستان دھخدا شماره 166 تلفن تماس
028-33354590
www.qazviniec.ir اینترنتی سایت
مبلغ برآورد 937.593.030.4 ریال است که براساس قیمتھای مقطوع برآوردی و تاسیسات برقی سال 1396 محاسبه گردیده است
مدت قرارداد 3 ماه
محل اجرای پروژه
شھرک صنعتی لیا واقع در کیلومتر 14 جاده قزوین به بوئین زھرا
شھرک صنعتی کاسپین واقع در کیلومتر 25 آزادراه قزوین - کرج
شھرک صنعتی آراسنج واقع در کیلومتر 5 جاده بوئین زھرا - ساوه
شھرک صنعتی کاسپین 2) آبیک) واقع در کیلومتر 60 آزاد راه قزوین - کرج ناحیه صنعتی آوج واقع در کیلومتر 2 جاده آوج

مناقصه گزار: اداره کل میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

استان:ھمدان

1396/06/25:شروع تاریخ

عنوان آگھی:استعلام خرید مبلمان محیطی با مترال ترمو وود آفریقایی به ضخامت CM4

ستعلام ؟

نام دستگاه خریدار: اداره کل میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
تاریخ اعتبار نیاز: 26.06.1396 ساعت: 14
گروه کالا: مبلمان و دکوراسیون
96.6.27 نیاز تاریخ
تعداد مورد نیاز : 16 عدد
مشخصات کالای مورد : طبق فایل پیوستی
توضیحات خریدار:
جھت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ir.setadiran.www مراجعه نمایید

یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 10:48

مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

مناقصه گزار: شھرداری ماھدشت
استان:البرز
1396/06/25:شروع تاریخ
عنوان آگھی:مناقصه واگذاری امور خدمات شھری
شرح آگھی:
آگھی مناقصه واگذاری امور خدمات شھری نوبت اول
شھرداری ماھدشت در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شھری (شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و
حمل تا محل دفن زباله و نخاله ) با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق پیمانکاران واجد شرایط دارای :
الف) اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات
ب) گواھینامه صلاحیت پیمانکاری در رسته امور خدماتی (خدمات شھری )
ج) گواھی ثبت نامه مودیان مالیاتی
گواھی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر
د) حداقل دو سال تجربه در زمینه امور خدمات شھری (با ارائه اسناد)
لذا از متقاضیان دعوت می شود جھت دریافت اسناد مناقصه و آگاھی از سایر شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ
25.06.1396 لغایت 13.7.1396 با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده به واحد امور مالی (امور قراردادھا
و پیمانھا) به شھرداری ماھدشت (استان البرز) مراجعه و یا جھت اطلاعات بیشتر با شماره 37309790-026 تماس
حاصل فرمائید.
پرداخت مطالبات پیمانکار به صورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شھرداری می باشد
شھرداری در رد یا قبول ھر یک از پیشنھادات مختار است.
ھزینه درج آگھی به عھده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.
شھرداری ماھدشت

دوشنبه, 20 شهریور 1396 ساعت 11:45

مناقصه خرید اجناس روشنایی معابر

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
استان:خوزستان
1396/06/19:شروع ت
عنوان آگھی:مناقصه خرید اجناس روشنایی معابر
شرح آگھی:
آگھی مناقصه عمومی دو مرحله ای ؟
نوبت اول
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

شرح آگھی

 

 

مھلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 19.6.96 تا 23.6.96
محل دریافت اسناد مناقصه:
الف. اھواز، امانیه خیابان شھید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 امور بازرگانی و
قراردادھا تلفن تماس جھت دریافت اطلاعات 33334039-061
توزیع نیروی برق خوزستان ir.co.kepdc.www سایت شرکت توانیر ir.org.tavanir.www یا پایگاه ملی اطلاع رسانی
ir.mporg.iets ://http نیز قابل برداشت می با شد
تاریخ تحویل پاکت ھای مناقصه: پایان وقت اداری روز 2شنبه 3.7.96
محل تحویل پاکت ھای مناقصه: اھواز، امانیه، خیابان شھید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول
اتاق 108
تاریخ گشایش پاکتھای مناقصه : روز 2شنبه مورخ 510.7.96 ساعت 14
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 000.000.1 ریال واریز به حساب سپھر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اھواز
شعبه دز
پیشنھاددھنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین ھای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت
واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تھیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنھاد
به شرکت تسلیم نمایند
به پیشنھادھای فاقد سپرده، سپرده ھای مخدوش، سپرده ھای کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن
ترتیب اثر داده نخواھد شد
به پیشنھادھای فاقد امضا مخدوش و پیشنھادھایی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده
نخواھد شد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است

دوشنبه, 20 شهریور 1396 ساعت 10:43

مناقصه نگھداری روشنایی ھای زیرگذر

مناقصه گزار: شھرداری منطقه ھفت تھران
استان:تھران
1396/06/19:شروع تاریخ
عنوان آگھی:مناقصه نگھداری روشنایی ھای زیرگذر...
شرح آگھی:
آگھی مناقصه عمومی شماره 24-23/96 ؟
شھرداری منطقه ھفت تھران در نظر دارد عملیات مشروح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی طی یک مرحله به پیمانکار
واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط جھت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید

 

1 .به قراردادھای منعقده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد
2 .مبلغ تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه ھا مقطوع می باشد و می بایست به صورت سپرده نقدی به حساب شماره
100785060087 متعلق به شھرداری منطقه ھفت تھران، نزد بانک شھر، شعبه شھید قندی واریز و اصل رسید آن در پاکت
الف قرار داده شود.
3 .کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه پیمانکاران از طریق سایت ir.tehran.www و ارائه پرینت مربوطه می
باشند
4 -از پیمانکاران داوطلب شرکت در ھر یک از مناقصه ھا دعوت می شود برای شرکت در مناقصه ھای فوق الذکر و کسب
اطلاعات لازم و دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادھا واقع در میدان شھید قندی، ساختمان مرکزی شھرداری منطقه 7
تھران، طبقه دوم مراجعه نمایند . (تلفن 88496906 . (بھای پیشنھادی می بایست از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون
ابھام و بدون خط خوردگی در پاکت ب به صورت لاک و مھر شده باشد. حداکثر زمان لازم برای بررسی پیشنھادھا و تشخیص
برنده مناقصه و ابلاغ به برنده طبق مفاد ایین نامه معاملات شھرداری تھران عمل می شود. ارسال اسناد و مدارک تکمیل
شده ھیچ گونه تعھدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شھرداری منطقه ھفت تھران ایجاد نمی کند و مھلت ارائه
اسناد و دریافت پاکات 10 روز از تاریخ انتشار آگھی مناقصه می باشد.
بدیھی است شرکت در مناقصه ھا و ارائه پیشنھاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد و مدارک مناقصه ھا و قوانین
و مقررات شھرداری تھران و آیین نامه معاملات شھرداری تھران بوده و شھرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنھادھا مختار
مشروح شرایط مناقصه ھا در اسناد و مدارک مربوطه درج گردیده و شرکت کنندگان باید کلیه صفحات اسناد و
است. ضمناً
مدارک مناقصه را پس از تایید با قید کلمه قبولی مھر و امضا نموده و به ترتیب مقرر در اسناد، در پاکت ھای الف و ب دریافتی
به صورت لاک و مھر شده قرار داده و تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در میدان شھید قندی، ساختمان مرکزی شھرداری منطقه
7 ،طبقه ھمکف قرار داده و رسید دریافت نمایند. پرداخت ھزینه انتشار این آگھی به عھده برنده مناقصه می باشد
سایت اینترنتی شھرداری منطقه ھفت: ir.tehran.region7.www

روابط عمومی شھرداری منطقه 7

مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
استان:همدان
1396/06/13:شروع تاریخ
عنوان آگهی:مناقصه طراحی و اجرای سیستم روشنایی در سطح راه های استان همدان... نوبت دوم
شرح آگهی:
آگهی مناقصه عمومی 32/75/96 الی 34/75/96 نوبت دوم ؟
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ھمدان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی IR.SETADIRAN.WWW جهت اطلاع بیشتر به سایت
.نمایید مراجعه HTP://IETS.MPORG.IR
آخرین مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 22.6.96
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10:14 مورخ 3.7.96
محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی : دبیرخانه اداره کل واقع در همدان بلوار سید جمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار
ابراهیمی
محل تحویل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی IR.SETADIRAN.WWW
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 4.7.96
محل بازگشایی پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدحمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه
صلاحیت لازم : دارا بودن گواهی صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ انتشار نوبت اول: 12.6.96
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13.6.96
پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

مناقصه گزار: سازمان عمران و نوسازی شهرداری شهریار
استان:تهران
1396/05/23:شروع تاریخ
عنوان آگهی:فراخوان تولید و فروش نیمکت مبلمان شهری، تابلوهای شهری ... نوبت دوم
شرح آگهی:
فراخوان عمومی؟
نوبت دوم
سازمان عمران و نوسازی شهرداری شهریار در نظر دارد در راستای ایجاد دارمدهای پایدار، طبق مجوز هیات مدیره
با مشارکت بخش خصوصی نسبت به تولید و فروش نیمکت مبلمان شهری، تابلوهای شهری، سازه های فلزی و
تجهیزات مرتبط اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ چاپ آگهی
نوبت دوم نسبت به دریافت و تحویل اسناد فراخوان به امور مالی سازمان واقع در خیابان طالقانی ساختمان
ایساتیس طبقه 7 مراجعه نمایند
1 .سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
2 .سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است
3 .هزینه د رج آگهی برعهده برنده فراخوان می باشد
چاپ نوبت اول: 16.05.96
چاپ نوبت دوم: 23.05.96
شیرمحمدی- مدیر عامل سازمان

مناقصه گزار: شهرداری یزد
استان:یزد
1396/05/05:شروع تاریخ
عنوان آگهی:فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر
شرح آگهی:
آگهی فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر  
شهرداری یزد در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی طرح هوشمند سازی پارکینگ های سطح شهر را به روش ساخت بهره برداری
برای مدت معلوم و انتقال اجرا نماید.
لذا متقاضیان دارای توان فنی و مالی در این زمینه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان از روز 5شنبه
مورخ 5.5.96 به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد یا پورتال سازمان مراجعه و حداکثر تا ساعت 14 روز
1شنبه مورخ 29.5.96 نسبت به تکمیل و تحویل اسناد یاد شده اقدام نمایند
نشانی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد بلوار شهید سید محمد پاکنژاد بین چهارراه فرهنگیان و سه راه
آبنما کوچه فاتح
تلفن 37256511

 نشانی پورتال:
www.mosharekat.yazd.ir

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
استان:تهران
1396/04/26:شروع تاریخ
عنوان آگهی:مناقصه خرید انواع کابل انشعاب مسی پروتودور ...
شرح آگهی:
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول؟
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در نظر دارد نسبت به خرید انواع کابل انشعاب مسی پروتودور و کلمپ انشعاب و وینچ کلمپ و
دستک انشعاب و انواع ترانس چراغ و کنتاکتور روشنایی و انواع فوزیبل و پلمپ قفلی - بکسلی و انواع کلید کل اتوماتیک فشار
ضعیف به شرح جدول ذیل را براساس مشخصات فنی اعلام شده در اسناد مناقصه و استانداردهای وزارت نیرو، بین المللی و ملی
از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از تولید کنندگان داخلی اقدام نماید.


- فروش اسناد: شرکت ها می توانند از روز دوشنبه مورخ 26.4.96 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 2.5.96 جهت خرید و
دریافت اسناد از طریق سایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ir.tvedc.www اقدام نمایند. تلفن های تماس 35081362-
33316238 و نمابر 33349048
- تاریخ تحویل (عودت) اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 15.5.96 به دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع نیروی برق
استان تهران به نشانی تهران- میدان شهدا، خیابان 17 شهریور شمالی- جهت مترو تحویل نمایند.
- تاریخ بازگشایی پاکات های الف: از ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 15.5.96 در سالن جلسات
- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مشروط، مخدوش، تحویل اسناد بعد از انقضای مدت، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است و اطلاعات مناقصه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری به نشانی aspx.tenders/ietsmporgir://http و پایگاه اطلاع رسانی شرکت توانیر به
نشانیir.org.tavanir.tender:// http در دسترس می باشد.
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر